• Nincsenek termékek a kosárban.

Általános Szeződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

a warmart.hu weboldal használatáról

Érvényes 2024. március 24.-től

PREAMBULUM

A warmart.hu honlapot a Warm-Art Kft. üzemelteti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Warm-Art Kft-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A warmart.hu web áruház (továbbiakban: Szolgáltató) és a Vevő jelen szerződési feltételek rendelkezései alapján szerződnek. Az e feltételek alapján létrejövő szerződés módosítására elektronikus levélben, e-mailben a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken! Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után! A szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettség!

SZOLGÁLTATÓ ADATOK

A Szolgáltató adatai:

·        Cégszerű elnevezés: Warm-Art Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

·        Szolgáltató, vállalkozó székhelye: 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 14.

·        Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 14.

·        Nyilvántartásba vevő bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága 5700 Gyula, Kossuth tér 9.

·        Adószám: 26200554-2-04

·        Cégjegyzékszám: 04-09-014351

·        Az üzlet, telephely címe: 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 14.

·        Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

·        Bankszámlaszám: 10402609-50527050-57851008

·        Elektronikus elérhetőség (e-mail cím): webshop@warmart.hu

·        Telefonszám: +36 70 886 0235,+36 20 985 1642

·        Engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítésének nyilvántartási száma, nyilvántartó hatóság: 594/2018 Békés város Jegyzője

·        A kapcsolattartó személyek neve: Antal Mónika, Domokos Zoltán

·        A szerződésünk nyelve: Magyar

 

FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül. Honlap: warmart.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül. Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett, vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy. A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

·        1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

·        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

·        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

·        151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

·        45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

·        19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

AZ ÁSZF HATÁLYA, AZ ÁSZF MEGVÁLTOZTATÁSA

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 

TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉS FORMÁJÁRÓL

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárolja. ÁRAK Az árak forintban értendők, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 

TOVÁBBI FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

PANASZÜGYINTÉZÉS


A fogyasztó a termékkel, vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 886 0235 Ügyfélszolgálati email-cím: Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi emailben. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: A fogyasztó panaszával – a hatályos jogszabályok szerint, 2020. március 1. napjától – a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályához is fordulhat. Címe: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Cégünket a békéltető testületi eljárásban együttműködés terheli. Békés Megyei Békéltető Testület címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976 E-mail cím: Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást. Ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a kereskedővel a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet. Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, az EU összes hivatalos nyelvén, valamint izlandi és norvég nyelven érhető el. Elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. A fogyasztó panaszával a Fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat: Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Címe: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Elállási jogok és kötelezettségek

A Vásárló 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt (a szállítótól eltérő) harmadik személy átveszi. Az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a honlapunkon található „Elállási minta” nevű űrlap segítségével, vagy posta, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: Warm-Art Kft. 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 14. Tel.: +36 70 886 0235 E-mail: webshop@warmart.hu A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Kérjük, lemondási szándékát a felesleges szállítás elkerülése érdekében haladéktalanul jelezze! Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Warm-Art Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Warm- Art Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza kapja a terméket. A Vásárló köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az utánvéttel, vagy portóval feladott csomagot nem fogadjuk el, azt nem áll módunkban átvenni. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó minden esetben felvételt készít. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben meghatározott elállási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát,

·        a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

·        olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

·        olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

·        romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

·        olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

·        olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

·        olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

·        olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

·        lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

·        hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

·        nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

·        lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű- kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

·        a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztatónk ezen linken is elérhető.

 

SZERZŐI JOGOK

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Warm-Art Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. EGYÉB Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos, vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan, vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

 

A   DIGITÁLIS  ADATTARTALOM  HARDVERREL  ÉS   SZOFTVERREL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉGE

 

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

TÁJÉKOZTATÓ A HONLAP HASZNÁLATÁRÓL

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás Web áruházunkból a Warm-Art Kft. által forgalmazott elektromos fűtéstechnikai termékeket rendelheti meg. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a web áruházban ezen termékeket kategóriákba rendezve találhatja meg. A könnyebb kereséshez használhatja az oldalba épített keresési funkciót is. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 

AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

 

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

MEGRENDELÉS MENETE REGISZTRÁCIÓ

 

A webáruház használata nem regisztrációhoz kötött. Megrendeléskor a megrendelő neve, szállítási cím, számlázási adatok és az email cím, telefonszám megadása feltétlenül szükséges, továbbá cégnevet, illetve adószámot is megadhat! (Céges adószám megadása a számla kiállításához kötelező!) Vásárlással egybekötött regisztráció esetén jelszót is meg kell adnia.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

A TERMÉK KIVÁLASZTÁSA

 

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, akkor a megrendelés menetét az adott termék adatlapján található „KOSÁRBA” gomb megnyomásával indíthatja el. Így az adott termékből a mellette beállított mennyiség bekerül az Ön virtuális kosarába. Ekkor egy új ablak nyílik meg, ahol a rendszer megjeleníti a kosárba helyezett termék nevét. Itt lehetősége van választani, hogy tovább folytatja a vásárlást és más termékeket is behelyez virtuális kosarába, vagy megrendeli a már kosárban lévő terméket/termékeket. Ha nem szeretne már több terméket belerakni virtuális kosarába, akkor vásárlás menetét a „Kosár megtekintése” gomb megnyomásával folytathatja. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük.

 

A KOSÁR MEGTEKINTÉSE

 

A honlap használata során Ön a honlap jobb oldalán a felső menünél található „KOSÁR” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

 

VÁSÁRLÓI ADATOK MEGADÁSA

 

Itt adhatja meg szállítási és/vagy számlázási címét. Ügyeljen rá, hogy minden szükséges mezőt megfelelően töltsön ki. Web áruházunkban bank kártyás fizetés, előreutalás, vagy utánvétes fizetési módra van lehetőség. A megrendelt termék vagy termékek árát, bank kártyás fizetés és előreutalás esetén e-mailben küldött számlaszám és adatok alapján kell átutalni. Az összeg beérkezése után küldjük a terméket. Utánvételes fizetési mód esetén a szállítás díját a csomag átvételekor kell kifizetnie. A szállítási költség a választott szállítási módtól függ. A szállítási díjak a SPRINTER Szerződött partnere a GAME INVEST kft. szállítási díjaihoz igazodnak, így az esetleges árváltozás jogát fenntartjuk. Szállítási díjak: 0-40 kg-ig 3 175 Ft, ettől eltérő esetekben egyedi árak alapján, melyeket kiszállítás előtt egyeztetünk Önnel. A „Megjegyzés szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

 

A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Vásárlás” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a „Vásárlás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Megrendelését csak abban az esetben véglegesítheti, ha ezen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, melyről úgy tehet nyilatkozatot, hogy az itt található kis négyzetet megjelöli és bepipálja.

 

A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

 

Rendelését bármikor feladhatja, azonban a rendelések feldolgozása csak munkanapokon, 16 óráig történik meg. Amennyiben munkanapon 16 óra után, esetleg hétvégén adja le rendelését, akkor annak feldolgozása csak a következő munkanapon történik meg. Természetesen a rendelés leadásának időpontjától függetlenül a visszaigazoló e-mailt azonnal megkapja. A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 15 munkanap (A szállítási idő azonban nem garantált, bizonyos esetekben ennél tovább is tarthat). A részben történő teljesítés csak a megrendelővel való egyeztetés után jöhet létre. A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek szerint nem igazolja vissza az Eladó. Ha nem kapta meg 24 órán belül a visszaigazolást, és a spam levelek között sem találta, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az webshop@warmart.hu e-mail címen!

 

A FIZETÉS MÓDJA, FELTÉTELEI

 

Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége A visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz.

 

FIZETÉSI MÓD

 

Web áruházunkban bankkártyás fizetés, előreutalás, vagy utánvétes fizetési módra van lehetőség. A megrendelt termék vagy termékek árát, bank kártyás fizetés, vagy előreutalás esetén e-mailben küldött számlaszám és adatok alapján kell rendezni. Az összeg beérkezése után küldjük a terméket. Utánvételes fizetési mód esetén a szállítás díját a csomag átvételekor kell kifizetnie. A szállítási költség a választott szállítási módtól függ.

 

Barion bankkártyás fizetés

Bank: Barion Payment Zrt Cégnév: Barion Payment Zrt
adatkezelési tájékoztató:
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013

Intézményazonosító: 25353192

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

A vásárló (kártyabirtokos) a webáruházban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárlás lezárása képernyőn a “Vásárlás” gomb lenyomása után át lesz irányítva a Barion szolgáltatás titkosított oldalára. A Barion titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, a vásárló a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót.

Szolgáltató a fizetési módok meghatározásánál csalásmegelőző szolgáltatásokat is igénybe vesz, az innen kapott visszajelzések alapján kerülnek meghatározásra – automatikus döntéshozatalt követően – az adott látogatónak elérhető fizetési módok, melyek az alábbi fizetési módok közül kerülnek kiválasztásra: utánvét, bankkártya, átutalás, fizetés személyesen a kertészetünkben készpénzzel vagy bankkártyával.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Webáruházunkból a rendelt termékeket az MPL, valamint a SPRINTER Szerződött partnere a GAME INVEST Kft. szállítja ki, mely kiszállításokra munkanapokon 8,00 és 17,00 óra között kerülhet sor. Sokan vannak azonban, akik ezen időszakban nem tudnak otthon tartózkodni, ezért előnyös lehet, ha ilyen esetben inkább munkahelyének címét adja meg, illetve az is előnyös lehet, ha rendelése során telefonszámot is megad, melyen a futár megpróbálhatja elérni A szállítási díjak az MPL és a SPRINTER Szerződött partnere a GAME INVEST kft. szállítási díjaihoz igazodnak, így az esetleges árváltozás jogát fenntartjuk. Szállítási díjak: 0-40 kg-ig 3 600 Ft, (1 csomagban küldhetőség esetén) ettől eltérő esetekben egyedi árak alapján, melyeket kiszállítás előtt egyeztetünk Önnel. Megengedett kézbesítési cím: a termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)! Az átvételre való jogosultság vélelme: Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. 

A MINŐSÉGI- ÉS MENNYISÉG KIFOGÁSOLÁS RENDJE

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor ellenőrizze és csak sérülésmentes és hiánytalan teljesítés esetén vegye át azt. Hibás teljesítés esetén, mielőbb vegye fel vállalkozásunkkal a kapcsolatot a tájékoztató elején megadott elérhetőségeink egyikén.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön, a Warm-Art Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Warm-Art Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelezõ jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a jótállási idõ: 1 év) alapján a Warm-Art Kft. jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

További tájékoztatás ezen a linken.

FONTOS: A jótállási időn belül meghibásodott és visszaküldött árut normál csomagként kérjük feladni, úgy, hogy minden esetben mellékeljék a számlát, vagy fénymásolatát. Feladás előtt minden esetben kérjük, hogy egy rövid levélben ismertessék a hiba leírását, valamint a napközbeni telefonos elérhetőségüket. A garanciális ügyintézéssel kapcsolatos érdeklődésüket az webshop@warmart.hu címen tudjuk fogadni. Kérjük, hogy a termék rendeltetésszerű használata előtt figyelmesen olvassák el a használati útmutatót, és annak megfelelően járjanak el! A jótállási és szavatossági időtartam az egyes termékeknél eltérő, ezekről a termékek melletti ábrákról és a jótállási nyilatkozatból informálódhatnak. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve – amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított legfeljebb 15 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése   miatt   az   Eladó   a   kártérítési   felelősségét   kifejezetten   kizárja.